Steen's hjemmeside  >  Hovedside slægt  >  Gamle danske adelsslægter / Old Danish noble families
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Gamle og store danske adelsslægter
Old and big Danish noble families

Lister over
- de ældste danske adelsslægter, regnet fra stamtavlens ældste led.
- de nulevende danske adelsslægter fra Middelalderen, regnet fra stamtavlens ældste led.
- de største danske adelsslægter, regnet til år 1600.
- de mere indflydelsesrige slægter. (Indflydelse kan ikke måles, så det gør jeg alligevel).
- de mindre øer med egen / egne adelsslægter.

Lists of
- the oldest Danish noble families, counted from the beginning of the pedigree.
- the presently living Danish families from the Middle Ages, counted from the beginning of the pedigree.
- the biggest Danish noble families, counting up to year 1600.
- the more influential families. (Influence cannot be measured, so I do that).
- the lesser islands with own noble family / families.

De ældste adelsslægter
The oldest noble families

Her er de ældste danske adelsslægter, dem hvor stamtavlen begynder før 1300.
At regne ælde på denne måde er egentlig irrelevant: Mange andre slægter er utvivlsomt lige så gamle, men deres arkivmateriale er dårligere bevaret.
Udenlandske (herunder norske og holsteinske) er ikke medtaget, enkelte små slægter heller ikke.
Ca 50 stk med den ældste først, 3 af dem lever endnu.

The oldest noble families, those where the pedigree starts before 1300.
Counting age this way is kind of irrelevant: Many other families are equally old, but their material is not preserved in the archives.
Foreigners (also from Norge and Holstein) and a few small families are omitted.
Ca 50 families with the oldest first, 3 are still alive.

1062  'Hvide' [Skjalm]
1180  Urne
1193  Ulfeldt
1205  'Skarsholm'
1216  'Halland'
1224  Krumpen
1230  Abildgaard
1241  Bild
1241  Hak
1241  'Stenbrikke'
1246  'Uldsax'
1250  (ca) Falster
1253  Galt
1254  Falk
1255  Kalf [I]
1259  Star
1260  Rani
1261  Hind
1263  Kid
1264  Gøye
1266  'Saltensee' [af Tystofte]
1268  Neb
1271  Hvide [marsk Stig]
1272  Frille
1272  Kyrning
1272  Pors [af Vranderup]
1277  Sparre [af Sjælland]
1278  Lunge
1278  Manderup
1279  Snubbe [III]
1279  Vendelbo
1280  Grubbe(nulevende)
1280  Høcken
1282  Taa [af Kragerupgård]
1283  Thott(nulevende)
1285  Juul [m lilje](nulevende)
1287  Sparre [af Skåne]
1289  Rynebæk
1292  Kaas [m sparre]
1293  Brock [af Häckeberga]
1295  Krag [af Jylland]
1295  Ravensberg
1295  Ribbing

Nulevende adelsslægter fra Danmarks Middelalder
Medieval noble families still alive

Her er de nulevende danske adelsslægter, som vi kender før 1536. Udenlandske (herunder norske og holsteinske) er ikke medtaget, dem er der mange af.

The living Danish noble families, that we know before 1536. Foreigners (also from Norge and Holstein) are omitted, there are many.
'Lever kun udenlands' = lives only abroad. 'adlet' = ennobled (that year). 'Måske indvandret' = maybe immigrated.

von Andersen (adlet)  1452  Lever kun udenlands
Arenfeldt (adlet)  1490 
Beck  1486  Lever kun udenlands
Bildt  1442  Lever kun udenlands
Bille  1316 
Brockenhuus  1318  Måske indvandret
Grubbe  1280  Lever kun udenlands
Gyldenstierne  1310  Lever kun udenlands
Holck  1428 
Huitfeldt  1429  Lever kun udenlands
von Høegh (Banner)  1340  Lever kun udenlands
Juul [m lilje]  1285 
Juel [m stjerne]  1350 
Krabbe [af Damsgård]  1498 
Krabbe [af Østergård]  1336  Lever kun udenlands
Kaas [m mur]  1416 
Rosenkrantz  1348 
Rosenvinge (adlet)  1505 
Sehested [af Jylland]  1337 
Skeel  1366 
Thott  1283  Lever kun udenlands
Vind  1347 
 

Store adelsslægter fra Danmarks Middelalder
Big noble families from medieval time

Her er de største danske adelsslægter, optalt som personer født senest 1600.
Udvandrede linier er ikke medtalt.
Sent uddøde og nulevende slægter med gamle rødder vil i reglen være større, når man tæller alle med.
Tallene er omtrentlige!

The big Danish noble families, counted as persons born before 1600.
Emigrant lines not counted.
Families with old roots that died out lately or still live, will normally be bigger, counting everybody.
The numbers are imprecise!

Bille 291 Nulevende.  Alive.
Hvide [Skjalm] DAA 1898 + 1893     234     Incl (Borup), (Erlandsen), Galen, Litle, Stygge [af Tåsinge].
Hvide [Skjalm] DAA 2009-11 115 Kun mandslinier medtalt. Only male lines counted.
Lange [m 3 roser] 228  
Rosenkrantz 202 Nulevende.  Alive.
Juel [m stjerne] 187 Nulevende.  Alive.
Ulfeldt 170  
Gyldenstierne 159 Excl udland, hvor de lever. Excl branches abroad, where they are still alive.
Gøye 155  
Banner + Høeg 153  
Bild 130  
Grubbe [m spidser] 132 Nulevende i udlandet.  Alive abroad.
Thott 130 Nulevende i udlandet.  Alive abroad.
Krabbe [af Østergård] 117 Nulevende.  Alive.
Brahe 115  
Urne 114  
Skram [m enhjørning] 112  
Brockenhuus 108 Nulevende.  Alive.
Juul [m lilje] 107 Nulevende.  Alive.
Kaas [m sparre] 104  

Indflydelsesrige danske adelsslægter
Influential Danish noble families

Man kan ikke måle indflydelse! Een måde at gøre det på alligevel, er at optælle hvormange personer af slægten der er optaget i Dansk Biografisk Leksikon, uanset tid. Det giver vel et fingerpeg. Rosenkrantz og Gyldenstierne er verdenskendte (takket være Shakespeare), men Gyldenstierne er mindre end både Rosenkrantz og Bille. Stadig ingen indvandrede.

Influence cannot be measured! One way of doing it anyway, is to count how many persons of the family are found in the Danish Biografical Lexicon, regardless of time. I guess it gives a hint. Rosenkrantz and Gyldenstierne are world known (thanks to Shakespeare), but Gyldenstierne is a smaller family than Rosenkrantz and Bille. Still no Immigrants.

Navn
Name
Personer ialt
Persons total  
Heraf kvinder
Hereof women  
Antal sider
No of pages
Bille 46 2 71
Brahe 21 2 37
Brockenhuus 14 0 12
Gyldenstierne 12 1 20
Gøye 10 4 20
Juel [m stjerne] 16 0 29
Krabbe [af Østergård]   12 2 19
Rosenkrantz 40 2 82
Sehested 18 4 44
Ulfeldt 17 1 32
Thott 15 2 11
Ulfstand 12 3 16

Mindre øer med egen uradelsslægt / - slægter
Lesser islands with own noble family / families

Hvor lille et areal er nok til at producere en uradelsslægt? Spørgsmålet er enkelt, men svaret er ikke.
How small an area is sufficient to produce an original noble famlily? The question is simple, but the answer is not.

Ønavn
Island name  
Størrelse km²  
Size km²
Adelsslægter
Name(s) of family(-ies)
Bornholm 589,32 Bagge [af Bornholm], Køller, Myre [m myrer], Uf
Falster 513,99 Falster, Fikkesen, 'Folmer Folmersens slægt', Lang [af Falster], 'Markmand' [af Falster], Reberg
Mors 360,46 Glob, Kid, Vinter [af Nandrup], Vinter [af Vodskov]
Als 311,31 Sture
Langeland 283,54 Algudsen, Been, Bruun [af Langeland], Buze, Baad [af Langeland],
Hvitaks, Hals [af Langeland I], Juel [af Langeland I],
Juel [af Langeland II],Kortsen, Mylting, Mødeskal, Pors [af Langeland]
Møn 218,31 Fikkesen, Grubendal
Læsø 112,86 %
Samsø 112,26 Krabbe [af Roskilde]
Amager 96,28 %
Ærø 87,51 Lud
Rømø 86,56 %
Tåsinge 69,99 Stygge [af Tåsinge]
Fanø 59,6 %
Fur 21,95 Vendelbo - en gren af


Steen's hjemmeside   >  Hovedside slægt   >  Gamle danske adelsslægter / Old Danish noble families   >   Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Lagt på Nettet aug 2015.
Store slægter tilføjet nov 2017.
Indflydelsesrige slægter tilføjet jun 2018.
Store slægter revideret aug 2018.
Justeringer dec 2018.
Justeringer jan 2019.
Justeringer mar 2020.
Øer tilføjet mar 2024.